Dotacje do wymiany pieców
   
DOTACJE DO WYMIANY PIECÓW WĘGLOWYCH NA SYSTEM PROEKOLOGICZNY
 
 UCHWAŁA NR CXXI/1918/14
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 5 listopada 2014 r.
 
w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.
 
Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. 2013 r. poz. 1232 i poz. 1238; z 2014 r. poz. 40, poz. 47, poz. 457, poz. 1101 i poz. 1146) w związku z art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
 
DZIAŁ I.
Postanowienia ogólne
 
§ 1. 1. Przyjmuje się Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa określający zasady udzielania dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących:
 
1 )   trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, polegającą na:
a)    podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej,
b)    zainstalowaniu ogrzewania gazowego,
c)    zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego,
d)    zainstalowaniu ogrzewania olejowego;
2 )   podłączenie ciepłej wody użytkowej w związku z likwidacją palenisk lub kotłowni opalanych paliwami stałymi;
3 )   instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła.
 
2. Warunkiem otrzymania dotacji, o której mowa w § 1. ust 1. pkt 3) jest posiadanie jednego z proekologicznych systemów ogrzewania, a w przypadku posiadania pieców lub kotłowni opalanych paliwami stałymi ich likwidacja.
 
DZIAŁ II.
Ogólne zasady udzielania dotacji
 
§ 5. Beneficjentami PONE są:
 
1 )   podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a)    osoby fizyczne,
b)    wspólnoty mieszkaniowe,
c)    osoby prawne,
d)    przedsiębiorcy;
2 )   jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
§ 6. 1. Dotacja jest przyznawana na wykonanie zadań w nieruchomościach położonych na terytorium Gminy Miejskiej Kraków.
 
2. Dotacja zostaje udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych koniecznych do realizacji zadania, a w szczególności na:
 
1 )   pokrycie kosztów wykonania demontażu indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych;
2 )   pokrycie kosztów zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania, przy czym źródło to powinno być fabrycznie nowe (nieużywane) i z gwarancją;
3 )   wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. lub instalacji gazowej lub instalacji elektrycznej - w przypadku likwidacji palenisk indywidualnych;
4 )   pokrycie kosztów nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem istnienia bezpośredniego związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem;
5 )   pokrycie kosztów modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania;
6 )   pokrycie kosztów podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, wraz z urządzeniami węzła cieplnego, o ile urządzenia węzła cieplnego pozostaną własnością wnioskodawcy;
7 )   pokrycie kosztów zakupu i montażu instalacji odnawialnego źródła energii.
 
3. Dotacja nie może być wykorzystana na:
 
1 )   dokumentację sporządzaną w ramach przygotowania zadania (projekt budowlano – wykonawczy montażu instalacji);
2 )   zadania, których realizacja nie gwarantuje trwałego efektu ekologicznego;
3 )   budowę zewnętrznych sieci ciepłowniczych, energetycznych lub gazowych;
4 )   zakup urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia mieszkań;
5 )   zakup i montaż węzła cieplnego w przypadku, gdy pozostanie on własnością dostawcy ciepła.
6 )   4. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł.
 
DZIAŁ III.
Realizacja PONE
Rozdział 1.
 
Dotacje dla beneficjentów niebędących przedsiębiorcami
 
§ 16. 1. Dotację przyznaje się:
1) do 100 % poniesionych kosztów dla wniosków kompletnych złożonych w latach 2014 – 2015,
2) do 80 % poniesionych kosztów dla wniosków kompletnych złożonych w roku 2016,
3) do 60 % poniesionych kosztów dla wniosków kompletnych złożonych w roku 2017,
4) do 40 % poniesionych kosztów dla wniosków kompletnych złożonych w roku 2018.
 
2. Dotację przyznaje się do kwoty:
 
1 )   900 zł za każdy kW obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło budynku (lokalu, pomieszczenia) określonego według normy PN-EN 12831 „Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego” lub równoważnej, z zastrzeżeniem ust 3;
 
2 )   900 zł za każdy kW mocy niezbędnej do przygotowania centralnej ciepłej wody użytkowej, określonej według normy PN-92/B-01706 „Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu” lub równoważnej – w przypadku likwidacji palenisk lub kotłowni opalanych paliwami stałymi, służących do przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 
3 )   900 zł za każdy kW obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło budynku (lokalu, pomieszczenia) określonego według normy PN-EN 12831 „Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego” lub równoważnej – w przypadku instalacji pompy ciepła, przy czym zapotrzebowanie na ciepło nie może przekroczyć 100 W/m2ogrzewanej powierzchni;
 
4 )   1 000 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni apertury – w przypadku zainstalowania kolektora słonecznego.
 
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 zapotrzebowanie na ciepło nie przekroczy 100 W/m2 ogrzewanej powierzchni, przy czym wielkość ogrzewanej powierzchni ustalana jest wyłącznie w stosunku do pomieszczeń faktycznie ogrzewanych przez likwidowane piece (paleniska) lub kotłownie (kotły centralnego ogrzewania) opalane paliwem stałym.
 
Powyżej przedstawiono jedynie wyciąg z uchwały Rady Miasta. Całość uchwały dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.
 
Przyznawanie dotacji dla przedsiębiorców odbywa się identycznie jak dla osób fizycznych. Przedsiębiorcy zobowiązani są do złożenia dodatkowych załączników do wniosków zgodnie z tabelą zamieszczoną na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.